AcasăStiri HarghitaSpitalul Municipal Odorheiu Secuiesc caută manager

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc caută manager

Date:

Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, în conformitate cu:

– prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată,

– prevederile O.M.S. nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, precum și ale Dispoziţiei Primarului Municipiului Odorheiu-Secuiesc nr. 816/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc

anunță organizarea concursului pentru funcția de MANAGER, persoană fizică.

 • Concursul va cuprinde, îdesfășurarea lui, două etape:
 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere în fața comisiei de examinare a proiectului de management.

Locul și data desfășurării concursului:

Concursul pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc va avea loc în sala de conferință de la sediul instituției, str. Bethlen Gabor, nr. 72, Odorheiu-Secuiesc, în ziua de 24 octombrie 2022, ora 11 :00.

Calendar de desfășurare :

Data publicării anunțului de concurs: Sediu spital, pagină de  internet spital, portal posturi.gov.ro, pagina de internet a Ministerului Sănătății09.09.2022
  Vizitarea spitalului de către candidaţi sub îndrumarea directorului medical18.09.2022, ora 10ºº
  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs10.10.2022, ora 12 ºº
  Data verificării dosarelor11-13.10.2022
  Data afişării rezultatului selecţiei de dosare12.10.2022, ora 16 ºº
  Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul verificării dosarelor13.10.2022, ora 16ºº
  Data afişării rezultatului soluționării contestaţiilor privind verificarea dosarelor17.10.2022, ora 10 ºº
  Publicarea proiectelor de management pe siteul spitalului17.10.2022, ora 12 ºº
 Data susţinerii publice a proiectului de management24.10.2022, ora 11 ºº
Data afişării rezultatului probei de susţinere publică a proiectului de management24.10.2022, ora 16 ºº
 Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei de susţinere publică a proiectului de management25.10.2022, ora 16 ºº
Data afişării rezultatului soluționării contestaţiilor privind proba de susţinere publică a proiectului de management27.10.2022, ora 14 ºº
  Data afişării rezultatelor finale ale concursului27.10.2022, ora 16 ºº

Criterii de selecție – la concurs se pot înscrie candidații persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

La concurs se pot înscrie candidaţii care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 • b) sunt absolvenți ai unei instituţii de invãţãmant superior in domeniul fundamental Ştiinţe biologice si biomedicale, ramura de ştiinţã Medicinã, domeniul de licenţã Sãnãtate, specializarea Medicinã sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţã Ştiinţe juridice, domeniul de licenţã Drept, specializarea Drept sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţã Ştiinţe economice, domeniul de licenţã Economie, specializarea economie generalã sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţã Ştiinţe economice, domeniul de licenţã Management, specializarea Management;
 • c) sunt medici specialişti sau primari in specialitatea Sãnãtate publicã si management sau absolvenţi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar sau managementul serviciilor de sãnãtate sau similar, organizat într-o instituţie de invãţãmânt superior acreditatã sau absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare in management sanitar sau managementul serviciilor de sãnãtate, avizate de Ministerul Sãnãtãţii in baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii;
 • d) au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1)  c)ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

 • Locul și perioada de înscriere: – dosarul se va depune la Biroul Runos al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc, până la data de 10 octombrie 2022, ora 12:00.

Persoana de contact: Nemeth Klementina

Telefon fix: 0266-212186, int. 119

Telefon mobil: 0784-404371

Email: runos@spitalodorhei.ro

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc, în data de 18.09.2022, ora 10, sub îndrumarea domnului director medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de la fața locului.

La cererea scrisă a candidaților interesați, în vederea întocmirii proiectului de management, spitalul are obligația să pună la dispoziția acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată și structura de personal ale unității sanitare, aflate în vigoare la data solicitării, precum și orice alte informații sau documente necesare, cu excepția acelor informații sau documente care nu pot face obiectul divulgării în temeiul legii.

Comisia de concurs va asigura punerea la dispoziția candidaților a bibliografiei constând în lucrări de specialitate în domeniul managementului sau a managementului sanitar în format electronic pentru a permite accesul tuturor candidaților la aceste materiale bibliografice.

La susținerea proiectului de management poate participa mass-media, precum și orice persoană care și-a manifestat această intenție prin transmiterea unui e-mail la adresa runos@spitalodorhei.ro, până la data de 20.10.2022.

În acest e-mail vor fi precizate: numele și prenumele persoanei interesate, întrebările propuse a fi adresate fiecărui candidat în legătură cu proiectul de management.

Sunt interzise întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, la activitatea sindicală, religia, etnia, sexul, starea materială și originea socială a acestuia.

Stiri Alba

Stiri Brașov

Stiri Harghita

Evenimete

Stirile HITFM