spot_img
spot_img
spot_img

Angajări la Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare Gheorgheni, județul Harghita
A

Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare Gheorgheni, județul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. Lăcătuș-mecanic;
 2. Mașinist la mașini pentru terasamente (încărcător-descărcător – ifronist – la centralele termice);
 3. Operator sistem (va opera sistemul SCADA pentru cazanele termice, precum și alte sisteme informatice)
 4. Șef formație muncitori.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Lăcătuș-mecanic:
  • Studii medii, școală postliceală sau școală profesională cu profil tehnic sau cursuri de specializare cu profil tehnic.
  • Nu se solicită vechime specialitate.
 • Mașinist la mașini pentru terasamente:
  • Studii medii, școală postliceaîă sau școală profesională cu profil tehnic, atestat mașini și utilaje grele.
  • Minimum 3 ani experiență în domeniu.
 • Operator sistem:
  • Studii medii, școală postliceaîă sau școală profesională cu profil tehnic sau cursuri de specializare cu profil tehnic.
  • Nu se solicită vechime specialitate
 • Șef formație muncitori:
  • Școală profesională cu profil tehnic în instalații de apă, canalizare și termoficare sau cursuri de specializare cu profil tehnic în instalații de apă, canalizare și termoficare.
  • Minimum 3 ani vechime specialitate în instalații de apă, canalizare și termoficare.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

1.Termenul depunerii dosarelor de înscriere17.10.2022, ora 15.00
2.Dată selecție dosare18.10.2022
Rezultate selecție – afișare18.10.2022, ora 15.30
Termen formulare contestație împotriva rezultatelor selecției19.10.2022, ora 15.30
Rezultate contestație – afișare21.10.2022, ora 12.30
3.Data și ora organizării probei scrise25.10.2022, ora 10.00
Rezultate probă scrisă – afișare27.10.2022, ora 12.30
Termen formulare contestație împotriva rezultatelor selecției28.10.2022, ora 12.30
Rezultate contestație – afișare31.10.2022, ora 15.30
4.Data și ora organizării probei practice/interviului03.11.2022, ora 10.00
Rezultate probă practică/interviu – afișare07.11.2022, ora 15.30
Termen formulare contestație împotriva rezultatelor probei practice/interviului08.11.2022, ora 15.30
Rezultate contestație/rezultate finale – afișare10.11.2022, ora 15.30
5.Locul depunerii dosarelor de înscriereBiroul de relații cu publicul SPLTAC Gheorgheni – Cart. Florilor, bl. 13/A/parter, jud. Harghita, sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail juridic@splt.ro
6.Locul organizării tuturor probelorGheorgheni, Centrala Termică Rumeguș, Str. Cimitirului, 10, jud. Harghita.
7.Locul depunerii contestațiilor în cazul tuturor probelorBiroul de relații cu publicul SPLTAC Gheorgheni – Cart. Florilor, bl. 13/A/parter, jud. Harghita, sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail juridic@splt.ro
8.Locul afișării rezultatelor tuturor probelorBiroul de relații cu publicul SPLTAC Gheorgheni – Cart. Florilor, bl. 13/A/parter, jud. Harghita, pe pagina de Facebook a SPLTAC Gheorgheni și pe site-ul www.gheorgheni.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare Gheorgheni, Gheorgheni, Piața Libertății nr.27, jud. Harghita, 0725/659.187, e-mail: juridic@splt.ro.

Stirile Hit FM