Ședinţa publică, ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeş, în data de 27.06.2019, ora 14,00

Written by on 26 June 2019

DISPOZIŢIA Nr .
391 / 2019

Privind convocarea
Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă,
publică, ordinară

Primarul Municipiului Sebeş, jud. Alba;

În temeiul prevederilor art. 39 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007;

În baza art. 68 din aceeaşi lege ,

D I S P U N E

Se convoacă , Consiliul Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă ,publică, ordinară în data 27.06.2019 , ora 14,00.

Şedinţa va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga„ având următorul:

PROIECT
AL ORDINII DE
ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al
  Municipiului Sebeş .

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent
  construcţiilor proprietate personală.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 107/2018
  privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea
  Patrimoniului Sebeș a locuinței, situată administrativ în
  Municipiul Sebeș , str. Mihai Viteazu , nr. 1, ap. 1,jud. Alba,
  aflată în inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș cu
  nr. Inv. 10097.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre
  privind modificarea H.C.L. nr. 56/2018 privind aprobarea
  documentației cadastrale de primă înscriere pentru imobilul
  situat administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș , str.
  Viilor nr. 2 B, jud. Alba,identificat cu CF nr. 72447 și nr. Top.
  2471 Sebeș și CF nr. 72502 și nr. Top. 2474 Sebeș ,înscriere
  construcții și teren în domeniul public al Municipiului Sebeș.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind adoptarea propunerilor de “Criterii
  pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor
  de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri,
  destinate închirierii, în Municipiul Sebeș”.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 102/2017
  privind aprobarea întocmirii amenajamentului pastoral pentru
  pajiștile aflate pe teritoriul UAT Sebeș.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și
  Acoperire a Riscurilor în Municipiul Sebeș .

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe speciale pentru
  anul 2019 ce vor fi percepute de catre Centrul Cultural Lucian
  Blaga Sebes.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea
  prelungirii Contractului de delegare prin concesiune a
  serviciului de salubrizare a Municipiului Sebeș,
  nr.5/5650/20.02.2012 prelungit prin actul adițional nr.5 până la
  data de 20.08.2019, în regim de urgență pentru o perioadă de 90
  de zile.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii Regulamentului
  de Organizare si Functionare si a Regulamentului de Ordine
  Interioara ale Căminului pentru persoane vârstnice Sebeş.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI privind
  refacerea infrastructurii domeniului public și privat al
  Municipiului Sebeș.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre
  privind aprobarea concesionării directe a unui teren în
  suprafață de 60 mp,în extinderea spațiului comercial,
  proprietatea Municipiului Sebeș ,în vederea construirii unei
  terase provizorii pe structură independentă.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre
  privind aprobarea devizului general actualizat, aprobarea
  Proiectului Tehnic si aprobarea completării si modificării Art.1
  din H.C.L. nr.278/2018
  privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
  Intervenţii pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare
  străzi: Orizontului, Zori Noi, Câmpului, Macului, Izvorului,
  Luncii, Cloşca-tronson începând cu trecerea la nivel cu calea
  ferată 211 Sebeş-Petreşti, de la Km 1+347, pe o lungime de 425
  ml, din Municipiul Sebeş”.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre
  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de
  investiții ,,Iluminat arhitectural clădire Primăria Municipiului
  Sebeș,,-faza SF,proiect E150/2019.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre
  privind aprobarea documentație cadastrale de primă înscriere în
  sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului
  teren ,, drum ,, în suprafață de 168 mp, situat administrativ în
  intravilanul Municipiului Sebeș , B-dul Lucian Blaga , Județul
  Alba.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre
  privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
  Intervenţii

pentru
obiectivul de investiţii “ Reabilitare baza
sportiva , strada Tipografilor, Municipiul Sebeş”

Proiect
nr.67/2018.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect
  de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 2/2019 -privind
  aprobarea calendarului de activități cultural educative ce se vor
  desfășura în cursul anului 2019.

Proiect: iniţiator primar

 1. Informarea nr.
  48060/21.06.2019 – adresa Compartimentului Patrimoniu și
  Transport privind solicitarea domnului Popa Vasile.

Sebeș la 21.06.2019


PRIMAR
AVIZAT

DORIN
NISTOR
SECRETAR MUNICIPIU

VLAD
CRISTINA ELENA

Post-ul Ședinţa publică, ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeş, în data de 27.06.2019, ora 14,00 apare prima dată în Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Tagged as

Current track

Title

Artist