AcasăStiri AlbaRecomandările ISU Alba pentru exploatarea mijloacelor/sistemelor de încălzire în sezonul rece

Recomandările ISU Alba pentru exploatarea mijloacelor/sistemelor de încălzire în sezonul rece

Date:

Măsuri
specifice de prevenire aplicabile premergător şi pe timpul
exploatării sobelor/șemineelor:

 • Verificaţi
  cu grijă sobele/șemineele, canalele şi coşurile de evacuare a
  fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită
  scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
 • Tencuiţi
  şi spoiţi cu var partea din pod a coşului de fum, în scopul
  sesizării imediate a fisurilor;
 • Curăţaţi
  canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece şi apoi
  periodic;
 • Montaţi
  pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, o
  bucată de tablă cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m, pentru a preveni
  o eventuală aprindere accidentală a podelei/materialelor
  combustibile, de la jarul căzut din sobă;
 • Nu
  introduceţi în sobă/șeminee lemne cu lungimea mai mare decât
  focarul, nu lăsaţi uşa de la focar deschisă şi nu
  supraîncălziţi sobele/șemineele;
 • Nu
  lăsaţi copiii nesupravegheaţi, în încăperi unde sunt în
  funcţiune astfel de mijloace de încălzire.

Pentru
mijloacele de încălzire locale sau centrale, care folosesc
combustibil lichid, se recomandă următoarele măsuri:

 • Verificarea
  etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil;
 • Interzicerea
  supraalimentării cu combustibil;
 • Alimentarea
  cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în
  stare de funcţionare;
 • Curăţarea
  periodică a conductelor de alimentare şi a duzelor de pulverizare.

O
altă cauză frecventă de incendii este reprezentată de exploatarea
necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire şi a
instalaţiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate
următoarele măsuri:

 • Nu
  utilizaţi instalaţii electrice defecte, realizate sau reabilitate
  de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile,
  cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material
  electroizolant;
 • Nu
  suprasolicitaţi circuitele electrice prin racordarea unor
  consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a acestora;
 • Nu
  utilizaţi mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
 • Supravegheaţi
  permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune,
  chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat),
  deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi
  şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni sau părăsiţi
  încăperea respectivă.

Alte
cauze generatoare de incendii sunt reprezentate de instalarea
defectuoasă şi/sau exploatarea necorespunzătoare a centralelor
termice cu combustibil gazos. Pentru înlăturarea acestora, trebuie
luate următoarele măsuri:

 • Montarea
  centralelor se va efectua numai de către personal autorizat;
 • Verificarea
  periodică a etanşeităţii conductelor de alimentare cu
  combustibil gazos;
 • Folosirea
  regulatoarelor de presiune în perfectă stare de funcţionare;
 • Suspendarea
  utilizării centralelor termice la apariţia avariilor sau a
  oricăror altor defecţiuni şi solicitarea intervenţiei
  persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficienţelor apărute.
 1. INSTALAREA,
  EXPLOATAREA ŞI CURĂŢAREA COŞURILOR DE FUM
 • Coşurile
  de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale
  planşeelor şi acoperişurilor astfel:
 • la
  trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a
  coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se
  introduc un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate
  cu argilă;
 • la
  trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin
  10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele
  acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;
 • Nu
  este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale
  acoperişului, planşeului etc.;
 • Coşurile
  se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;
 • Coşurile
  de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi
  curăţate; Este interzis a se folosi coşurile de zid netencuite;
  Coşurile de zid se tencuiesc pe toată suprafaţă;
 • Burlanele
  din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm
  faţă de pereţii de scândură sau paiantă.
 • Înainte
  de utilizare (premergător sezonului rece) şi periodic, coşurile
  de fum vor fi verificate, curăţate şi reparate de către personal
  specializat şi autorizat.
 1. MĂSURI
  DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR,
  APARATELOR ŞI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

Pentru
a nu constitui cauze de incendiu, instalaţiile electrice vor fi
întreţinute, verificate şi utilizate în condiţiile prevăzute în
reglementările tehnice de specialitate şi documentaţiile
producătorilor de echipamente. În acest sens, se interzice:

 • înlocuirea
  siguranţelor, releelor de protecţie şi a întreruptoarelor
  automate cu altele necalibrate;
 • racordarea
  unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;
 • încărcarea
  instalaţiei electrice peste sarcina admisă;
 • nerealizarea
  unor contacte electrice perfecte, sigure în timp şi uşor de
  verificat;
 • lăsarea
  neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul
  demontării parţiale a unei instalaţii;
 • folosirea
  legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice,
  fără ştecher, direct în prize;
 • utilizarea
  receptorilor de energie electrică ( radiatoare, reşouri, fiare de
  călcat, ciocane de lipit etc.) fără luarea măsurilor de izolare
  faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau
  încăperea respectivă;
 • utilizarea
  lămpilor mobile (portative) alimentate prin cordoane improvizate
  şi/sau uzate;
 • utilizarea
  radiatoarelor şi a reşourilor electrice neomologate sau în alte
  locuri decât cele stabilite prin instrucţiuni sau agremente
  tehnice;
 • folosirea
  în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei
  electrice şi/sau a receptorilor electrici;
 • suspendarea
  corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă
  aceasta nu este prevăzută din fabricaţie;
 • folosirea
  la corpurile de iluminat, a filtrelor de lumină ori a abajururilor
  improvizate, din carton, hârtie sau din alte materiale
  combustibile;
 • aşezarea
  pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe,
  hârtii, folii de mase plastice, lemn sau altele similare;
 • neasigurarea
  aceluiaşi nivel de izolaţie ca şi al conductoarelor la legăturile
  electrice; amplasarea perdelelor sau a altor materiale textile în
  apropierea becurilor de tip incandescent;
 • pozarea
  conductorilor electrici direct pe materialele de construcţie
  combustibile;
 • introducerea
  în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau a
  tunelelor electrice, a obiectelor de orice fel;
 • utilizarea
  radiatoarelor, aerotermelor şi a reşourilor electrice improvizate
  sau cu defecţiuni;
 • amplasarea
  conductorilor electrici aflaţi în funcţiune sub covoare, mochete
  sau preşuri;
 • efectuarea
  lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către
  personal neautorizat.
 • Aparatele
  electrice portative (mobile) se vor folosi numai cu ştecher şi
  conductoare corespunzător izolate şi în bună stare de
  funcţionare, iar pe timpul cât sunt sub tensiune se va asigura
  supravegherea lor.

 • La
  terminarea programului de lucru, instalaţia electrică va fi scoasă
  de sub tensiune, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a
  instalaţiei de alimentare a receptoarelor cu rol de securitate la
  incendiu.

 • La
  toate tipurile de tablouri electrice, legăturile trebuie realizate
  conform reglementărilor, iar în apropierea acestora se interzice
  păstrarea materialelor şi a substanţelor combustibile, precum şi
  blocarea accesului la acestea.

 • La
  tablourile capsulate, garniturile de etanşare vor fi în bună
  stare şi bine strânse (fixate).

 • Se
  interzice legarea directă la bornele tabloului de distribuţie a
  lămpilor de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor
  consumatori de energie electrică.

 • Instalaţiile
  şi sistemele de captare şi scurgere la pământ a sarcinilor
  electrostatice se vor menţine în bună stare de funcţionare, la
  parametrii prevăzuţi.
 • Este
  interzisă exploatarea instalaţiilor cu elemente metalice nelegate
  la pământ sau cu instalaţii de punere la pământ incomplete,
  defecte sau necorespunzătoare din punct de vedere al rezistenţei
  ohmice.

 • Se
  interzice folosirea motoarelor şi a aparatelor electrice cu
  carcasele şi capacele demontate sau în condiţii în care să nu
  asigure răcirea lor printr-o bună circulaţie a aerului din jur.

 • Instalaţiile
  electrice scoase de sub tensiune temporar sau definitiv se vor marca
  în acest sens.

 • În
  construcţiile în care se utilizează tensiuni electrice diferite,
  valorile acestora se vor marca la prize.

 • În
  cazul producerii unui incendiu:

 • se
  vor anunţa în timp operativ serviciile profesioniste pentru
  situaţii de urgenţă la numărul unic de urgenţă 112;
 • se
  vor evacua materialele combustibile din zona focarului;
 • se
  vor deconecta obligatoriu instalaţiile electrice de sub tensiune;
 • se
  va acţiona pentru stingerea incendiului cu stingătoarele din
  dotare sau apă (doar după deconectarea instalaţiilor electrice de
  sub tensiune).
 1. RECOMANDĂRI
  DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE

Pe
timpul sezonului rece, pentru asigurarea prevenirii şi stingerii
incendiilor, este necesară:

 • verificarea
  instalaţiilor de încălzire, repararea şi curăţarea sobelor şi
  coşurilor pentru evacuarea fumului;

 • instruirea
  persoanelor care răspund de aprinderea şi stingerea focurilor;

 • verificarea
  stingătoarelor (de toate tipurile), umplerea lor cu încărcătura
  de iarnă sau protejarea acestora împotriva îngheţului;

 • verificarea
  instalaţiilor de alimentare cu apă şi protejarea lor împotriva
  îngheţului;

 • pregătirea
  uneltelor pentru dezăpezirea drumurilor de acces la sursele de apă,
  la intrările în clădiri şi în depozite etc.;

 • evitarea
  supraîncălzirii sobelor, acestea prin căldura radiată putând
  aprinde obiectele din apropiere.

Instalarea
şi folosirea sobelor cu şi fără acumulare de căldură se va face
astfel:

 • sobele
  de metal la distanţă de 1 metru faţă de pereţii din lemn sau
  alte materiale ce se pot aprinde uşor; dacă pereţii din lemn sunt
  izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin
  căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o
  suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei pe
  verticală şi orizontală;

 • sobele
  din metal nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă
  înălţimea picioarelor de la sobă depăşeşte 25 cm ele vor fi
  aşezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să
  depăşească perimetrul sobei; folosirea sobelor cu uşi defecte
  este interzisă.

 • nu
  este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide
  inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea
  uşii;

 • sobele
  de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşii, o coală de
  tablă de 70 x 50 cm;

 • nu
  este permis să se aşeze, la mai puţin de 1 m faţă de sobele
  metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot
  aprinde;

 • focul
  în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere, sau în grija
  copiilor;

 • se
  va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură.
  deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur.

 • coşurile
  şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite,
  întreţinute şi curăţate periodic pentru a nu provoca incendii.

 • cele
  din cărămidă tencuită vor fi izolate faţă de elementele
  combustibile ale planşeelor, prin îngroşarea zidăriei a
  coşurilor la 25 cm; în spaţiul dintre coş şi planşeu se va
  introduce un strat de azbest.

 • la
  trecerea prin acoperiş se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm
  între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele
  combustibile ale acoperişului;

 • nu
  este permis ca în coşuri să fie încastrate elementele
  combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

 • coşurile
  se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m; acestea vor fi
  permanent verificate şi întreţinute.

Post-ul Recomandările ISU Alba pentru exploatarea mijloacelor/sistemelor de încălzire în sezonul rece apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

spot_img

Stiri Alba

Rezultatele săptămânii 20.03.-24.03.2023 pentru inspectorii ITM Alba

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru...

Stiri Brașov

Stiri Harghita

Evenimete

Stirile HITFM