RAPORT: Rezultatele activităților desfășurate de Instituția Prefectului în ALBA

Written by on 24 February 2022

Joi 24 februarie a.c. a fost prezentat de către prefectul Nicolae Albu, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Alba,  Raportul de evaluare a activității desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Alba în anul 2021.

În anul 2021, Instituţia Prefectului-Judeţul Alba a desfăşurat în total 82 activități de verificare în colaborare cu reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, cu tematici şi obiective diverse.

Reprezentanții structurii de specialitate „Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă” din cadrul Instituției Prefectului județul Alba au participat alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare.

     Tematica acțiunilor  a vizat o serie de probleme din diverse sectoare de activitate:Verificarea modului de respectare a prevederilor legale în vigoare privind producerea, depozitarea și comercializarea produselor alimentare; Constatarea şi evaluarea pagubelor produse în judeţ de inundațiile și fenomenele hidrometeorologice periculoase; Verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari; Verificarea unităților de învățământ preuniversitar pentru respectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011; Verificarea modului de respectare a măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ținând cont de prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,cu modificările și completările ulterioare.  

Activitatea privind verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliului judeţean, consiliilor locale şi ale primarilor, în anul 2021, a fost realizată de către consilierii juridici din cadrul Serviciului juridic. Pe parcursul anului 2021 au fost transmise de către secretarii generali ai unităților administrativ teritoriale un număr total de 39472 acte administrativeemise sau adoptate de autorităţile administrației publice locale din județul Alba şi ale Consiliului Judeţean Alba, din care:8111 hotărâri adoptate de către consiliul judeţean şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba;31361 dispoziţii emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi de primarii municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba;

 S-aprocedat la verificarea, din punct de vedere al legalităţii, în limita competențelor, a unui număr total de 38341 acte administrativeemise sau adoptate de autorităţile administrației publice locale din județul Alba şi ale Consiliului Judeţean Alba, din care:

–   7640 hotărâri adoptate de către Consiliul judeţean şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba;

30701 dispoziţii emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi de primarii municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba;

Au fost considerate nelegale un număr de 132 acte administrative, dintre care: 83 hotărâri adoptate de către consiliile locale;49 dispoziţii emise de primarii unităţilor administrativ teritoriale. Au fost formulate un număr de 130 proceduri prealabile pentru actele administrative considerate nelegale astfel:   82 proceduri prealabile în ceea ce priveşte hotărârile adoptate de către consiliile locale;  48 proceduri prealabile în ceea ce priveşte dispoziţiile emise de primarii unităţilor administrativ teritoriale; 2 acte administrative au fost atacate direct la instanța de contencios administrativ fără parcurgerea procedurii prealabile.

În anul 2021, în aplicarea prevederilor art. 2, alin.(1), pnc.2, lit. h) din HG 960/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , instruirea secretarilor unităților administrativ teritoriale din județ s-a realizat, prin consilierii juridici din cadrul Serviciului juridic, și după numire, începânc cu data de 26 noiembrie 2021, și de către secretarul general al instituției prefectului și s-a axat pe următoarele componente: instruirea efectuată prin intermediul circularelor; instruirea efectuată la sediul autorităților administrației publice locale; instruirea efectuată prin intermediul audioconferințelor; instruirea efectuată telefonic/pe cale electronică, prin e-mail. Au fost transmise un număr total de 106 circulare către toate unitățile administrativ teritoriale. Circularele transmise au avut ca obiect îndrumări în diferite domenii în care acționează autoritățile administrației publice locale.

S-au desfășurat 46 activități de îndrumare și control la sediul autorităților administrației publice locale din următoarele unități administrativ-teritoriale: Cergău, Cenade, Miraslău, Aiud, Gârda de Sus, Ponor, Stremț, Bistra, Berghin, Galda de Jos, Gârbova, Pianu, Rimetea, Daia Română, Scărișoara, Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Baia de Arieș, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Albac, Almașu Mare, Arieșeni, Bucium,  Ciugud, Crăciunelul de Jos, Cut, Doștat, Horea, Întregalde, Livezile, Lopadea Nouă, Noșlac, Ocoliș, Poiana Vadului, Roșia de Secaș, Roșia Montană, Sâncel, Șpring, Teiuș, Unirea, Valea Lungă, Vințu de Jos.

 Tematica și cerințele minime urmăriteprivind activitatea de îndrumare și control ce s-a efectuat la sediul autorităților administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale din județul Alba, au fost următoarele:

Verificarea numărului membrilor consiliului local conform ultimelor alegeri locale. Numărul consilierilor locali stabilit prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului şi numărul de consilieri locali existent în prezent.Verificarea evidenţei hotărârilor. Hotărârile consiliului local sunt înregistrate într-un registrul special care va cuprinde numărul actului, obiectul acestuia, data adoptării, data comunicării, modul de executare şi eventualele obiecţii motivate cu privire la legalitate. (art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ)Verificarea respectării periodicităţii desfășurării şedinţelor consiliului local şi a adoptării de hotărâri.

Au fost organizate întâlniri de lucru în format în sistem de audioconferință, la care au fost invitați să participe secretarii generali ai unităţilor administrativ teritoriale din județul Alba. Din partea beneficiarilor instruirii au participat un număr de 76 reprezentanți din  unități administrativ teritoriale, dintr-un total de 78 unități administrativ teritoriale din județ.

            Tematica a vizat prezentarea rezultatelor monitorizării activității autorităților administraţiei publice locale de la nivelul județului Alba, ca urmare a verificărilor efectuate la sediul a 46 unități administrativ teritoriale din județ, în ceea ce privește:a)procedura de adoptare, respectiv de emitere a  actelor administrative (hotărâri adoptate de consiliile locale respectiv dispoziții emise de către primarii unităților administrativ teritoriale); b)aplicarea şi respectarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, precum şi a celorlalte acte normative (altele decât normele prevăzute în Codul administrativ),reieșite în urma activității de îndrumare și control desfășurate în anul 2021.

             Cu privire la reprezentarea Comisiei județene Alba de fond funciarla instanțele judecătorești, comisie ce își desfășoară activitatea pe lângăInstituția Prefectului, în cursul anului 2021 au fost înregistrate un număr de 99 cauze noi având ca obiect fond funciar. Sub aspectul soluționării cauzelor înregistrate în cursul anului 2021, situația se prezintă în felul următor: anulare hotărâri ale Comisiei județene Alba de fond funciar: 42 cauze, 11 soluționate favorabil în primă instanță, 31 se află pe rolul instanțelor de judecată; anulare titluri de proprietate: 41 cauze, 9 soluționate favorabil în primă instanță, 32 cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată; obligația de a face: 13 cauze, 2 cauze au fost soluționate favorabil în primă instanță, 11 cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată pe rolul instanțelor de judecată; altele: 5 cauze, toate aflate pe rolul instanțelor de judecată.

De asemenea, în cursul anului 2021 au fost gestionate un număr de 134 cauze având ca obiect fond funciar, înregistrate în anii anteriori, situația soluționării acestora prezentându-se după cum urmează: anulare hotărâri ale Comisiei județene Alba de fond funciar: 58 cauze, din care 31 cauze se află pe rolul instanțelor de judecată, 14 cauze au fost soluționate nefavorabil, iar 13 cauze au fost soluționate favorabil; anulare/modificare titluri de proprietate: 47 cauze, din care 34 cauze se află pe rolul instanțelor de judecată, 8 cauze au fost soluționate nefavorabil, iar 5 cauze au fost soluționate favorabil; obligația de a face: 14 cauze, din care 10 cauze se află pe rolul instanțelor de judecată, o cauză a fost soluționată nefavorabil, iar 3 cauze au fost soluționate favorabil; altele: 5 cauze, aflate pe rolul instanței de judecată.

Potrivit prevederilor art. 275 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prefectul emite acte administrative cu caracter individual sau normativ, numite ordine.

În anul 2021, au fost emise şi s-a acordat aviz de legalitate de către consilierii juridici din cadrul serviciului juridic pentru un număr de 362 ordine. După caracterul lor au fost emise astfel: 358 ordine cu caracter individual,4 ordine cu caracter normativ.

            În anul 2021 s-au emis un număr de 5 ordine privind modificarea componenței Comisiei județene Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Comisia judeţeană Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, s-a întrunit în plenul său în 8 şedinţe de lucru, ocazie cu care au fost luate în dezbatere un număr total de 701 referate/proiecte de adrese întocmite de colectivul de lucru care au fost introduse pe ordinea de zi la un număr de 574 puncte.Comisia judeţeană Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a adoptat în anul 2021 un număr total de 439 hotărâri.Au fost emise un număr total de 498 titluri de proprietate în care a fost înscrisă o suprafaţă totală de 896,25 ha, din care: pentru terenuri agricole au fost emise un număr de 483 titluri de proprietate cu suprafața de 467,65 ha;pentru terenuri forestiere au fost emise un număr de 15 titluri de proprietate cu suprafața de 428,6 ha.

În anul 2021, Instituția Prefectului – Județul Alba a fost implicată în organizarea a unui scrutin electoral, respectiv: alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale și anume – alegerile parțiale pentru primari din comunele Ciuruleasa și Meteș. Scrutinul electoral s-a realizat într-un mod exemplar, chiar și în condițiile dificile ale pandemiei.

Pentru realizarea atribuțiilor prefectului de conducere a serviciilor publice deconcentrate prevăzute la art. 252 din Ordonanța de urgență a guvernului nr.57/2029 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, angajații din cadrul Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă au înaintat prefectului 75 de analize  și  informări trimestriale și semestriale cu privire la activitatea desfășurată de serviciile publice deconcentrate, de serviciile publice comunitare de paşapoarte şi de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.Angajații Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă au participat alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la un număr de aproximativ 82 acţiuni de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului.

Colegiul prefectural funcţionează în temeiul prevederilor de la art. 267 din  Ordonanța de urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 12, 13 şi 14 din Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În anul 2021 au fost realizate în total 12 ședințe, din care 11 întâlniri de lucru ale Colegiului Prefectural în format audioconferință, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale și o întâlnire în format fizic, desfășurată la Casa de Cultură a Sindicatelor Alba. Au fost emise în total un număr de 14 ordine ale prefectului referitoare la activitatea colegiului prefectural, din care 2 ordine privind actualizarea componenței comisiei și  12 ordine ale prefectului pentru convocarea ședințelor ordinare ale Colegiului prefectural.

În cadrul ședințelor Colegiului Prefectural al Județului Alba au fost prezentate materiale realizate de serviciile publice deconcentrate și de alte instituții publice, în număr de aproximativ 62 rapoarte și informări privind atât activitatea proprie, cât și măsuri și intervenții pentru gestionarea riscurilor de răspândire a infecției cu Coronavirus (SARS CoV 2)  în rândul angajaților și a beneficiarilor serviciului public oferit de instituțiiile publice.

Activitatea Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba are caracter consultativ şi vizează, în special, următoarele: a) asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, patronat, sindicate, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială; b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social; c) alte probleme din sfera de activitate a administraţiei asupra cărora partenerii sociali convin să discute. Numărul partenerilor sociali membrii ai comisiei fiind de 19. În anul 2020 a fost emis un  ordin al prefectului cu privire la reorganizarea componenței comisiei.

          În contextul creșterii constante a cazurilor de îmbolnăviri cu noul coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), Direcția de Sănătate Publică Alba, prin adresa nr. 9748/20.09.2021, ne-a recomandat organizarea ședințelor Comisiei de Dialog Social Alba, în sistem on-line.

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2, în perioada ianuarie – iunie 2021 și septembrie – decembrie 2021, ședințele Comisiei de Dialog Social Alba, s-au desfășurat prin intermediul e-mail-ului, utilizând tehnologia informatică și sistemul de internet.Totodată, lunar s-a comunicat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale minuta şedinţelor precum şi raportarea activităţii Comisiei de Dialog Social a Judeţului Alba, iar semestrial aceste informații au fost înaintate Ministerului Afacerilor Interne.

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 499 din 7 aprilie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice în cadrul prefecturilor, la nivelul Instituției Prefectului – județul Alba funcționează Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2, în perioada ianuarie – iunie 2021 și septembrie – decembrie 2021, ședințele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, s-au desfășurat prin intermediul e-mail-ului, utilizând tehnologia informatică și sistemul de internet.Tematica propusă în cadrul şedinţelor Comitetului și acţiunile întreprinse de autorităţile locale și instituțiile publice au avut ca scop îmbunătăţirea vieţii pensionarilor, atât din punct de vedere economic, social, dar şi medical sau cultural.

    Pentru soluționarea problemelor persoanelor vârstnice, pentru a căror rezolvare a fost nevoie de intervenţia autorităţilor administrației publice locale, Instituția Prefectului – județul Alba a înaintat toate doleanțele primite instituțiilor abilitate, de exemplu: Casei Județene de Pensii Alba, Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Alba, Direcției de Sănătate Publică Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, etc.Toate aceste propuneri au fost înaintate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale împreună cu raportul lunar de activitate a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba.

În anul 2021 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a desfășurat o activitate complexă, pe care o prezentăm structurat, pe mai multe secțiuni: activități de prevenire, gestionarea situațiilor de urgență,activități de pregătire.Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a fost convocat în 208 ședințe: 3 ordinare și 205 extraordinare, dintre care unele au fost desfășurate în cadrul videoconferințelor organizate la nivelul Guvernului, sau de către conducerea M.A.I. Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au adoptat 266 hotărâri, din care o mare parte în contextul pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, care au fost transmise pentru punere în aplicare instituțiilor, agenților economici cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, comitetelor locale și altor structuri. Au fost emise 12 ordine ale prefectului, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, și anume: pentru modificarea componenţei C.J.S.U. (6 ordine), pentru aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2021 (1 ordin), pentru constituirea comisiilor de constatare, validare și evaluare a pagubelor (1 ordin), pentru organizarea/reorganizarea activității CJCCI Alba (3 ordine), pentru delegareade atribuții vicepreședintelui CJSU Alba (1 ordin).

S-au desfăşurat 883 controale pe linia sau care au legătură cu prevenirea situațiilor de urgență.

Aversele de ploaie cu caracter torențial au produs pagube materiale în valoare totală de 97.671.281 lei, pe raza a 74 de U.A.T.-uri.

Secetă pedologică

În unele perioade de timp precipitațiile înregistrate au fost sub media multianuală. Deficitul de apă din sol s-a manifestat și perpetuat în timp, ceea ce a dus la instalarea unei secete pedologice moderate în anumite zone din județ, fiind afectate mai multe tipuri de culturi agricole din 5 unități administrativ – teritoriale: Alba Iulia, Ocna Mureș, Crăciunelu de Jos, Mirăslău și Rădești.  Comisiile de evaluare a pagubelor din domeniul specific de activitate au încheiat procese – verbale de calamități la un număr de 8 fermieri agricoli. Au fost afectate în total 26,04 ha culturi agricole de tutun, soia și sfeclă de zahăr, valoarea totală a pagubelor fiind de 54,624  mii lei.

Poluări accidentale

În cursul anului 2021 au fost înregistrate 4 poluări accidentale care au afectat 3 cursuri de apă.

Incendii la vegetația uscată și la fondul forestier

În anul 2021 s-au desfăşurat 170 intervenţii pentru stingerea incendiilor la fondul forestier (litieră), miriști, vegetaţie uscată și alte deșeuri, din care: 3 incendii la fondul forestier, 121 incendii de vegetaţie uscată, terenuri agricole recoltate (mirişti) şi păşuni, respectiv 46 incendii deșeuri de resturi vegetale sau gunoi menajer.La acțiunile de intervenție pentru stingerea acestor incendii, echiajele ISU Alba au colaborat cu cele ale Direcţiei Silvice, Gărzii Forestiere, IPJ, IJJ, CLSU şi SVSU.

Epizootii – Pesta Porcină Africană

În anul 2021, Centrul Local de Combatere a Bolilor Alba, din care fac parte membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a fost convocat la solicitarea președintelui (prefectului), pentru adoptarea planurilor de măsuri de combatere a pestei porcine africane (PPA), după cum urmează:

pentru adoptarea programului de măsuri  în 21 focare declarate la porci domestici în exploatații nonprofesionale;pentru adoptarea programului de măsuri de combatere a PPA la porci mistreți în 12 fonduri cinegetice (fonduri de vânătoare).

Până la data data de 31.12.2021, s-a reușit închiderea a 16 focare și sunt în curs de închidere încă 5 focare de PPA la porci domestici din exploataţiile nonprofesionale.

Epidemia cauzată de coronavirusul SARS-CoV-2

Pe fondul manifestării în România a  epidemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, având ca şi consecinţă declararea și prelungirea stării de alertă prin hotărâri ale Guvernului, precum și reglementarea unor măsuri prin alte acte normative (ordonanțe de urgențe, hotărâri de guvern, ordine de miniștri, hotărâri ale C.N.S.U., etc), personalul din cadrul instituției prefectului a fost angrenat în desfăşurare de activităţi menite să conducă la diminuarea efectelor pandemiei create de COVID 19.

Efective aparținând IPJ Alba și IJJ Alba au desfășurat misiuni pentru asigurarea protecției și însoțirea convoaielor rutiere cu persoane sosite în România și care au tranzitat județul Alba, din țări aflate în scenariile galben și roșu din punct de vedere al numărului de îmbolnăviri cu noul coronavirus;Instituțiile reprezentate în Grupa de coordonare (IPJ, ISU, IJJ, DSP, DSVSA, ITM, Comisariatul pentru Protecția Consumatorului Alba și ISCTR Alba), au desfășurat individual sau în comun, controale pentru verificarea modului de respectare a măsurilor pentru diminuarea riscului, în scopul prevenirii și limitării răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2, fiind verificate instituții publice, operatori economici și persoane fizice. ISU Alba a desfășurat prin structurile operative misiuni de patrulare și de transmitere către populația din zonele preponderent aglomerate, a unor mesaje preînregistrate, cu măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19.Direcția de Sănătate Publică Alba a operaționalizat în urma încheierii unui contract de comodat cu USAMV Cluj, 1 linie de testare PCR, ulterior ajungându-se la operaționalizarea a 5 linii de testare PCR, din care 4 la nivelul DSP Alba și 1 linie la nivelul Spitalului Județean de Urgență Alba. Totodată, la nivelul județului Alba au fost stabilite spitalele care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.Direcția de Sănătate Publică Alba a coordonat campania de vaccinare la nivelul județului împotriva SARS – Cov -2.

Participarea membrilor CJSU la activitățile de pregătire                                    

Membrii CJSU Alba au participat la 3 exerciţii (din 4 planificate), în vederea antrenării pentru asigurarea unui management eficient al situațiilor de urgență.La nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ, s-au desfăşurat 23 exerciţii de alarmare publică

În anul 2021 a fost urmărită aplicarea OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD. Astfel, a fost constituit, sub coordonarea prefectului județului Alba, Grupul de lucru pentru derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, la nivelul județului Alba (Ordinul Prefectului 8/2021).În anul 2021, în județul nostru, au fost distribuite 70.640 de pachete cu produse de igienă și alimentare, în 4 tranșe (alimente II și III și igienă III și IV).

S-a urmărit aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 115 din 16 iulie 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora.În luna februarie 2021 fost recepționate un număr de 110 carduri pentru persoane vârstnice. În luna mai 2021 au fost recepționate 103 carduri din care 97 pentru persoane vârstnice și 6 pentru persoane fără adăpost. În luna august 2021 au fost recepționate 154 carduri din care 107 destinate persoanelor vârstince și 47 persoanelor fără adăpost.  Toate cardurile recepționate au fost distribuite pe bază de proces verbal catre U.A.T. urilor din judet.

Pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în ceea ce priveşte dezvoltarea locală, amenajarea teritoriului şi protecţia socială, s-au elaborat şi fundamentat un număr de 15  proiecte de Hotărâri ale Guvernului, care au vizat următoarele probleme:

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 1.500 mii lei din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în bugetul Orașului Cîmpeni pentru finanțarea unor cheltuieli de capital;Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 7.000 mii lei din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în bugetul Municipiului Blaj, pentru finanțarea unor cheltuieli de capital;Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 1.827,50 mii lei din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în bugetul Comunei Cut pentru finanțarea unor cheltuieli de capital;Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 5.000 mii lei din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în bugetul Municipiului Blaj, pentru finanțarea unor cheltuieli de capital;Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 1.290 mii lei din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 și alocarea acesteia bugetului Comunei Crăciunelu de Jos pentru finanțarea unor cheltuieli de capital;Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 1.529,692 mii lei din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 și alocarea acesteia bugetului Comunei Sâncel, pentru finantarea unor cheltuieli de capital;Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 5.000 mii lei, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în bugetul Orașului Ocna Mureș, pentru finanțarea unor cheltuieli de capital;Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 2.397,4 mii lei din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 și alocarea acesteia bugetului Orașului Cîmpeni, pentru finantarea unor cheltuieli de capital;Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 1.770,91 mii lei, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în bugetul Comunei Meteș, pentru finanțarea unor cheltuieli de capital;Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 2.500 mii lei, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în bugetul Comunei Rădești, pentru finanțarea unor cheltuieli de capital;Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 1.999,63 mii lei, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în bugetul Orașului Abrud, pentru finanțarea unor cheltuieli de capital;Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 3.245 mii lei, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în bugetul Județului Alba, pentru finanțarea unor cheltuieli curente;Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 31.174 mii lei, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în bugetul unor unități administrative din județul Alba;Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 11.500 mii lei, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în bugetul Județului Alba și a Municipiului Alba Iulia pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital;Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 16.695 mii lei, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în bugetul unor unități administrative din județul Alba pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital;

              În cursul anului 2021, s-a asigurat implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.În cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba s-a constituit, prin Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 138/2019, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a  implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, care are în componența sa conducătorii compartimentelor din aparatul de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Alba și  desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul structurilor organizatorice din cadrul instituției. Ulterior, componența Comisiei a fost modificată prin  Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 87/2021, respectiv Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 202/2021. A fost elaborat, aprobat și implementat Programul propriu de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, care prevede patru obiective generale, la nivelul instituției.

La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba în anul 2021 au fost realizate un număr de 6 misiuni de audit public intern, cuprinzând următoarele domenii de activitate: resurse umane, situații de urgență, procesul electoral,  pașapoarte, juridic, relații cu publicul.Au fost urmărite un număr de 15 recomandări, atât pentru misiunile de asigurare din anii anteriori, cât și pentru anul în curs. Au fost obținute rezultate foarte bune la toate cele 15 recomandări implementate în termenele stabilite.

SERVICIUL  PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ȘI EVIDENȚA PAȘAPOARTELOR SIMPLE

În anul 2021 la nivelul SPCP ALBA au fost realizaţi următorii indicatori specifici:   

a) Activităţi desfăşurate pe linie de emitere, evidenţă şi probleme de migrări:

Nr. Crt.DENUMIRE INDICATOR 1.Cereri primite pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice14.1982.Cereri primite pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare3.1023.Cereri soluţionate ( inclusiv primite de la M.D.O.C.)5.3964.Paşapoarte electronice eliberate14.0235.Paşapoarte temporare emise  3.0766.Restabilirea domiciliului din străinătate în România1987.Sancţiuni contravenţionale aplicate/ valoarea acestora  134/5.360 RON

SERVICIUL  PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR

În perioada analizată, 01.01.2021 – 31.12.2021, activitatea în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Alba s-a desfăşurat în baza Ordinelor primite de la Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, a Dispoziţiilor primite de la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor precum şi a Planului de activităţi aferent anului 2021, întocmit de către şeful serviciului. Activitatea zilnică a serviciului s-a desfăşurat în baza planurilor de activităţi zilnice a cadrelor serviciului aprobate de către şefii ierarhici.

În cadrul programului de lucru cu publicul s-a primit pentru preschimbarea  permisului de conducere din sistemul manual de evidenţă un număr de 18 dosare. S-a eliberat un număr de 66 permise de conducere care ne-au fost remise de Poşta Română.

În anul 2021 au fost expediate 10 fişe a posesorilor permiselor de conducere către alte judeţe.Au fost primite de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba un număr de 115 permise de conducere  anulate.În sistemul informatic au fost introduse datele în vederea confecţionării unui număr de 18.388  permise de conducere. Cu ocazia activităţilor desfăşurate conform programului de lucru cu publicul au fost emise un număr de 28.292 certificate de înmatriculare, reprezentând operaţiunii de înmatriculare şi duplicate ale certificatelor de înmatriculare. În  anul  2021 s-au efectuat un număr de 4.748 operaţiuni de radiere. De asemenea, la ghiseu au fost eliberate un număr de 65 certificate de înmatriculare. Au fost valorificate un număr de 43.206 plăci cu numere de înmatriculare definitive, încasându-se suma de 854.194 LEI, au fost comandate un numar de 19.901 plăci cu numere de înmatriculare preferenţiale, încasându-se suma de 760.545 LEI .Pe linia autorizării provizorii s-a eliberat un număr de 21.559 autorizaţii,  încasându-se suma de 428.828 LEI.

        În anul 2021, Instituţia Prefectului Alba a avut relaţii de colaborare în condiţii foarte bune cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, atât la nivelul aparatului central, cum ar fi Unitatea de Politici Publice (pe problematica privind accesarea fondurilor nerambursabile), Direcţia Generală Management Resurse Umane, Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehniologia Informaţiei etc, cât şi  cu structurile subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne, de la nivel local, cum ar fi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” sau Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Alba.

       În ceea ce privește activitatea din domeniul relațiilor internaționale a fost realizată actualizarea bazei de date privind relaţiile de colaborare, înfrăţire şi parteneriat ale unităţilor administrativ teritoriale de la nivelul judeţului Alba cu comunităţi locale din străinătate; au fost transmise scrisori adresate Ambasadorilor din România pentru a-i felicita cu ocazia zilei naţionale a statului pe care îl reprezintă şi a-i invita în judeţ în vederea stabilirii unor relaţii de colaborare.

În cursul anului 2021 s-a întocmit şi monitorizat semestrial planul de acţiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene la nivelul judeţului Alba. Semestrial au fost monitorizate cele 166 de proiecte ale autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor publice din judeţul Alba,  pentru care au fost efectuate plăţi din fonduri europene.

În ceea ce privește aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public, precizam faptul că sunt îndeplinite cerințele legale, toate informațiile fiind disponibile atât la avizierul instituției cât și publicate pe pagina de internet a instituției. În cursul anului 2021 au fost înregistrate un număr de 43 solicitări de informații de interes public, din care 24 provenite de la persoane fizice și 19 de la persoane juridice. În anul 2021 nu au existat reclamații administrative care să vizeze activitatea din instituție, răspunzându-se în termen la toate solicitările de informații de interes public.

Instituţia Prefectului Judeţul Alba a primit un număr de 190 de petiţii dintre care: 167 au reprezentat cereri care vizează sprijin în diferite domenii de activitate, unele intrând în sfera de competență directă a instituției, unele în sfera de competență a altor autorități ale administrației publici (primării, servicii publice deconcentrate, etc.); 7 au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de terenuri preluate abuziv de regimul comunist; 16 au fost reveniri, cu aceeaşi problemă.

În cadrul programului de audienţe, în 2021 au fost primiţi în audiență un număr de 137 petenţi, dintre care: 26 persoane au fost consiliate de personalul de relaţii cu publicul şi au depus petiţie sau au fost reîndrumați către alte instituţii; 111 petenţi au fost primiţi de conducerea instituţiei.

La nivelul Instituției Prefectului Județul Alba activitatea de apostilare a actelor emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, se desfășoară conform Procedurii operaționale COD: PO-SJ-AB-05, EDIȚIA I-a intrată în vigoare la data de 21.09.2017.

Referitor la activitatea de eliberare a apostilei în cursul anului 2021 au fost înregistrate un număr 342 cereri, din care 144 de la persoane juridice şi 198 de la persoane fizice.

        Raportul de evaluare a rezultatelor activității desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Alba în anul 2021 poate fi consultat la următorul link : https://ab.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/rapoarte-si-studii.

The post RAPORT: Rezultatele activităților desfășurate de Instituția Prefectului în ALBA appeared first on albapesurse.

Joi 24 februarie a.c. a fost prezentat de către prefectul Nicolae Albu, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Alba,  Raportul de evaluare a activității desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Alba în anul 2021. În anul…
The post RAPORT: Rezultatele activităților desfășurate de Instituția Prefectului în ALBA appeared first on albapesurse.Read More

Post-ul RAPORT: Rezultatele activităților desfășurate de Instituția Prefectului în ALBA apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Tagged as

Current track

Title

Artist