AcasăStiri AlbaLuni, 30.09.2019, ora 14,00 ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului...

Luni, 30.09.2019, ora 14,00 ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș

Date:

DISPOZIŢIA
Nr. 529/2019

Privind
convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în
ședință publică ordinară

Primarul
Municipiului Sebeș, jud. Alba;

În
temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art. 135 din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;

În
baza art. 196 alin. 1, lit. b) din aceeaşi lege,

D
I S P U N E

Art.1.
Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în
ședință publică ordinară, în data 30.09.2019, ora 14,00.
Ședința va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian
Blaga”.

Art.2.
Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu ordinare este
cuprins în anexa 1 a prezentei dispoziții.

Art.3.
Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi,
însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare,
rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe
sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare
pe adresele poștă electronică aflată în baza de date).

Art.4.
Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună
amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul
ordinii de zi.

Art.5.
Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în
termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004, privind
contenciosul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.

Prezenta
dispoziție va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi
în Monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică în
conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ:


Instituţiei Prefectului Judeţului Alba


Primarului municipiului Sebeş


Viceprimarului municipiului Sebeş


Consiliului Local Sebeș


Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului
Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș
la 24.09.2019

ANEXA
1 la dispoziția nr. 529/2019

PROIECT
AL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre
  privind aprobarea ,,Criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de
  prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în
  repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”,
  construite prin A.N.L., în Municipiul Sebeș.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică şi de disciplină și Comisiei pentru învăţământ,
cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială,
protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect
  de hotărâre privind actualizarea de către Consiliul Local al
  Municipiului Sebeș a ,,Planului de Ordine și Siguranță Publică
  al Municipiului Sebeș”.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de
  închiriere nr.73/36168/07.10.2013, pentru chiriașa din blocul ANL
  53, sc. C, ap.13, cartier Lucian Blaga.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină și Comisiei pentru învăţământ,
cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială,
protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de
  închiriere nr. 74/36169/07.10.2013, pentru chiriașul din blocul
  ANL 53, sc. C, ap.4, cartier Lucian Blaga.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină și Comisiei pentru învăţământ,
cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială,
protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea statului de Funcții al Spitalului
  Municipal Sebeș, Județul Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze
economico-sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea Devizului General revizuit, pentru
  realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare străzi: Unirii
  și Grădinilor, Petrești, Municipiul Sebeș”.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare
  prin concesiune a serviciului de salubrizare a Municipiului Sebeș,
  nr. 5/5650/20.02.2012, în regim de urgență, pentru o perioadă de
  90 de zile, începând cu data de 19.11.2019.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze
economico-sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
  al Municipiului Sebeş în Consiliile de Administraţie a Şcolilor
  din învăţământul preuniversitar de pe raza
  administrativ-teritorială a Municipiului Sebeş.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină și Comisiei pentru învăţământ,
cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială,
protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect
  de hotărâre privind desemnarea reprezentanţiilor Consiliului
  Local al Municipiului Sebeş în Comisiile de Evaluare și
  Asigurarea Calității, ce se vor constitui la nivelul instituțiilor
  din învăţământul preuniversitar de pe raza
  administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină și Comisiei pentru învăţământ,
cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială,
protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect
  de hotărâre privind suplimentarea din bugetul local al
  Municipiului Sebes a sumelor necesare pentru organizarea
  evenimentului „Ziua Vârstnicului”.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport,
agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii,
culte, sănătate şi familie și Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat, pentru
  realizarea obiectivului de investiţii „Extindere RED străzile
  Bujorului, Tipografilor, Zambilelor, Trandafirilor, Crinului,
  Toporaşilor, Tâmplarilor, Mun. Sebeş, jud. Alba”.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat.

 1. Proiect
  de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de
  Administrare a Patrimoniului Sebeş a locuinței situată
  administrativ în Sebeş, str. Dorobanți, nr. 57, aflată în
  domeniul privat al Municipiului Sebeş cu nr. inv. 10187.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport,
agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii,
culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică şi de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind organizarea evenimentului ,,Ziua Mondială a
  Educației“ Sebeș, ediția a IV-a.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport,
agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii,
culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect
  de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului
  Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeș.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze
economico-sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între
  Consiliul Local al Municipiului Sebeș prin Direcția de Asistență
  Socială Sebeș și Asociația ,,Filantropia Ortodoxă”
  Alba Iulia.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget,
finanţe, Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică
şi de disciplină și Comisiei pentru învăţământ, cultură,
sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie
copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Informarea
  nr.69474/26.08.2019 – Parohia Ortodoxă Răhău.
 2. Informarea
  nr.75564/23.09.2019 – Agenda externă a Primarului Municipiului
  Sebeș, în luna septembrie.

Sebeș
la 24.09. 2019

PROIECTE
SUPLIMENTARE

 1. Proiect
  de hotărâre privind premierea elevilor olimpici și a cadrelor
  didactice îndrumatoare cu ocazia Evenimentului “Ziua mondiala a
  educatiei” Sebeș, editia a IV-a, 7 octombrie 2019.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport,
agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii,
culte, sănătate şi familie și Comisiei de studii, prognoze
economico-sociale, buget, finanţe.

Post-ul Luni, 30.09.2019, ora 14,00 ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș apare prima dată în Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

spot_img

Stiri Alba

Stiri Brașov

Stiri Harghita

Începe curățenia generală de primăvară la Miercurea Ciuc

Primăria Miercurea Ciuc anunță că joi, 23 martie începe...

Evenimete

Stirile HITFM