Consiliul Local al Municipiului Sebeș se reunește în ședință publică ordinară

ROMÂNIA

JUDEŢUL
ALBA

MUNICIPIUL
SEBEŞ

PRIMAR

DISPOZIŢIA
Nr. 618 /2019

Privind
convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în
ședință publică ordinară

Primarul
Municipiului Sebeș, jud. Alba;

În
temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art. 135 din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;

În
baza art. 196 alin. 1, lit. b) din aceeași lege,

D
I S P U N E

Art.1.
Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în
ședință publică ordinară, în data de 31.10.2019, ora 14,00.
Ședința va avea loc în sala festivă a Colegiului Național
„Lucian Blaga”.

Art.2.
Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu ordinare este
cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

Art.3.
Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi,
însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare,
rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe
sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare
pe adresele poștă electronică aflată în baza de date).

Art.4.
Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună
amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul
ordinii de zi.

Art.5.
Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în
termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004, privind
contenciosul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.

Prezenta
dispoziție va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei şi
în Monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică în
conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ:


Instituției Prefectului Județului Alba


Primarului Municipiului Sebeș


Viceprimarului Municipiului Sebeș


Consiliului Local Sebeș


Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului
Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș
la 25.10.2019

ANEXA
1 la dispoziția nr. 618 /2019

PROIECT
AL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre
  privind propunerea de atribuire teren aferent construcțiilor
  proprietate personală.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu,
monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind instituirea unor facilitați fiscale.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget,
finanțe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea modificării alin.(1) Art.13 din
  Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de
  transport public local de persoane prin curse regulate în
  Municipiului Sebeș, nr.65/2015- ,,Tarife de transport”-conform
  Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget,
finanțe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către
  Municipiului Sebeș a dreptului de preemțiune referitor la
  achiziționarea imobilului situat administrativ în Municipiul
  Sebeș, str.9 Mai, nr.2, înscris în Lista Monumentelor Istorice
  2015 la nr.crt.541, cod. AB-II-m-B-00329.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ,
cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială,
protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea plății cotizațiilor datorate
  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba și
  Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din
  România.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze
economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de
  închiriere, pentru chiriașii din blocul 12AB-cartier Valea
  Frumoasei-locuințe pentru tineri construite prin programul A.N.L.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport,
agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii,
culte, sănătate și familie și Comisiei pentru administrație
publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea completării și modificării
  Contractului de concesiune-cabinet medical nr. 127/30.11.2004 situat
  în Sebeș, Mihai Viteazu, nr.28, titular dr. NISTOR Maria.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru învățământ,
cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială,
protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei de
studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Informarea
  nr.78013/03.10.2019-solicitare privind aprobarea concesionării unei
  suprafețe de 6mp situat administrativ în Municipiul Sebeș, Piața
  Dacia.

 2. Informarea
  nr.78664/07.10.2019-raportul privind deplasarea unei delegații la
  Bruxelles, în Parlamentul European.

Sebeș
la 25 .10. 2019

Post-ul Consiliul Local al Municipiului Sebeș se reunește în ședință publică ordinară apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Stirile Hit FM