HomeStiri AlbaAnunț public – Ședință publică extraordinară a Consiliului Local Sebeș

Anunț public – Ședință publică extraordinară a Consiliului Local Sebeș

Date:

DISPOZIŢIA  Nr . 455 / 2019

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului  Sebeş, jud. Alba în şedinţă, publică, extraordinară. 

Primarul  Municipiului Sebeş, jud. Alba;

În temeiul prevederilor art. 133 alin.2 și art 134, alin. 5 din  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

În  baza art. 196 alin1 , lit. b) din  aceeaşi lege ,

D I S P U N E

Art.1. Se convoacă, Consiliul Local  al Municipiului Sebeş, jud. Alba în şedinţă publică, extraordinară în data 05.08.2019 , ora 16,30. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe situată la Sediul Primăriei Municipiului Sebeş din Parcul Arini nr 1. 

Art.2. Proiectul ordinii de zi , al ședinței de consiliu , extraordinare  este cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

Art.3. Proiectele de hotărâre  înscrise pe proiectul ordinii de zi  însoțite de anexele corespunzătoare , referatele de aprobare, rapoartele de specialitate , precum și de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresele poștă electronică aflată în baza de date ).

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze  și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi .

Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite , în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004 , privind contenciosul administrativ , cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 

–  Instituţiei Prefectului Judeţului Alba

–  Primarului municipiului Sebeş

–  Viceprimarului municipiului Sebeş

–  Consiliului Local Sebeș 

– Direcții , birouri și tuturor serviciilor subordonate  Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

Semnează

 PRIMAR                                                          DORIN   NISTOR        

Contrasemnează

 SECRETAR MUNICIPIU

VLAD CRISTINA ELENA  

                                 

      Prenume, Nume Functia publică semnatura Data Nr.ex.
Intocmit.Ciobotă Ana consilier 01.08.2019 3

ANEXA 1 la dispoziția nr. 455/2019         

PROIECT   AL ORDINII   DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 3/2019 „PLAN URBANISTIC ZONAL  „Construire spațiu comercial„ intravilan Municipiul Sebeș, jud. Alba ,str. Dorin Pavel, nr. 93, Jud Alba.  Beneficiar: S.C. Cindrelul S.R.L.                       

Proiect inițiator: primar

Transmis spre avizare comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat și comisiei  pentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism.

  1. Proiect de hotărâre privind  APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 15/2019 „PLAN URBANISTIC ZONAL  „Construire hală depozitare P, clădire administrativă P+4, amplasare rezervoare apă pentru incendiu, totem și steaguri, amplasare firme pe fațade, cabine portar, amenajare acces auto, sistematizări verticale și împrejmuire„ intravilan Municipiul Sebeș, jud. Alba ,str. Augustin Bena, nr. 87, Jud Alba.  Beneficiar: S.C. GV & Oprean Imobiliare S.R.L .

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat și comisiei  pentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism.

  1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 27/2018 „Elaborare Plan Urbanistic Zonal în vederea parcelării cu obligația beneficiarului de a introduce toate utilitățile aferente pe cheltuiala acestuia„ intravilan Municipiul Sebeș, loc. Petrești, str. Molidului / str. Cetăți, nr. FN, Jud Alba.  Beneficiar: Savini Piersante .

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat și comisiei  pentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism.

  1. Proiect de hotărâre   privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 133/01.06.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. M. Kogălniceanu, bl. 72, ap. 3 .                                     

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre    privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 80/21.07.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. M. Viteazu ,nr. 16 .

              Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 106/01.08.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. M. Kogălniceanu, bloc 74, ap. 5 – titular GROZAV Maria.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 97/29.07.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Mircea cel Mare, nr.144- titular Simionică Ilona.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 108/01.08.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. M. Kogălniceanu, bloc 166,  scara A, ap. 19 – titular CERCEA Ioan.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 33/29.04.2009 situată administrativ în Municipiul Sebeș, loc. Lancrăm, str. Veche, nr. 56 (actual 179 ) – titular SÂRB Virgil.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

     10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 84/19.12.2008, situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Mircea cel Mare, nr. 150, scara a, Ap. 3- titular BOGDAN Traian.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

     11 . Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință ,nr. 128/01.08.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, loc. Petrești, str. Progresului, bl. 2, ap. 10 – titular Borca Ferdinand Vasile.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

     12 . Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr.113/01.08.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. M. Kogălniceanu, bl. 88, ap. 3 .

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

     13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință ,nr.98/19.07.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Mircea cel Mare, bl. 156, sc. A, ap. 6 – titular Simionică Nelu.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

     14.  Proiect de hotărâre privind  deplasarea unei delegații ce va reprezenta Municipiul Sebes la Smyadovo, Bulgaria, la Festivalul Internațional de Folclor în perioada 19-21 august 2019

           Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisia pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

    15. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr.350/2017  privind aprobarea devizului  general actualizat al obiectivul de investitii Studiu de Fezabilitate  “ Extindere Spital Municipal  Sebeș “-proiect nr.029AH_ADSPITSB_ PR_Spital Sebeș.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public.

Sebeș la 01.08.2019 

         PRIMAR                                                          DORIN   NISTOR                                              

SECRETAR MUNICIPIU

VLAD CRISTINA ELENA  

Post-ul Anunț public – Ședință publică extraordinară a Consiliului Local Sebeș apare prima dată în Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

spot_img

Stiri Alba

Stiri Brașov

Stiri Harghita

Evenimete

Stirile HITFM

spot_img