spot_img
spot_img
spot_img

30 ianuarie: Ședință ordinară a Consiliului Local Alba Iulia
3

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia a fost convocat în şedinţă ordinară publică pe data de 30 ianuarie 2024, ora 13.00.

Ședința va avea loc la sediul Direcției programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, strada Bucovinei, nr. 6 și prin platforma online ZOOM.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind modiEcarea și completarea art. 15 (2) din Anexa Hotărârii nr. 485/2021 a Consiliului local privind aprobarea Regulamentului organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și compeltările ulterioare

2.Proiect de hotărâre privind modiEcarea și completarea art.2 pct. 1 al Hotărârii nr. 278/2020 a Consiliului local privind organizarea celor cinci comisii de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare

3.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 286/2023 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, afectate de modernizarea străzilor Albac, Gârda și Drăgășani în cadrul obiectivului de investiții “MODERNIZARE STRĂZI ZONE DE DEZVOLTARE MUNICIPIUL ALBA IULIA LOT 1 – Alcala de Henares (inclusiv legătura cu Str. Gheorghe Șincai), Gârda, Drăgășani, Zăvoi, Lupșa, Calistrat Hogaș, Abrudului, Vidra, Albac, Stadionului, Cornel Medrea, Calea Labului, Meteș, Lotru”

4.Proiect de hotărâre privind modiEcarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia

5.Proiect de hotărâre privind reorganizarea funcțională a Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei

6.Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Municipiului Alba Iulia

7.Proiectul de hotărâre privind modiEcarea si completarea Anexei la HCL nr. 4/2024 privind organizarea Galei Sportului Albaiulian și premierea sportivilor și antrenorilor din municipiul Alba Iulia, care au obținut rezultate deosebite la acțiuni sportive naționale și internaționale în anul 2023

8.Proiect de hotărâre stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia către Societatea de Transport Public SA Alba Iulia pe anul 2024

9.Proiect de hotărâre aprobarea contribuţiei Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2024

10.Proiect de hotărâre stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/ sau a susţinătorilor legali ai acestora pentru anul 2024

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei – faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții: ÎnEințare Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Orizonturi Alba Iulia

12.Proiect de hotărâre aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2024

13.Proiect de hotărâre privind participarea Direcției de Asistență Socială din Alba Iulia în cadrul proiectului „Adaptation solutions to reduce climate change impact on health in the Mountain area – acronim MOUNTADAPT, finanțat în cadrul programului european HORIZON EUROPE

14.Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Adaptation solutions to reduce climate change impact on health in the Mountain area – acronim MOUNTADAPT, finanțat în cadrul programului european HORIZON EUROPE

15.Proiect de hotărâre privind modiEcarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 325/2023 privind aprobarea implementării proiectului „Dotarea și digitalizarea unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Alba Iulia și a unităților conexe – EDU- DOTARE ALBA IULIA”, cod F-PNRR-Dotari-2023-5580, Enanțat în cadrul apelului de proiecte Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia si Societatea de Cruce Roșie din România – Filiala Alba în vederea implementării proiectului: „Roboțelul BINELUI – reciclează și donează

17.Proiect de hotărâre pentru respingerea PLÂNGERII PREALABILE privind REVOCAREA ȘI MODIFICAREA ÎN PARTE A HCL NR. 158/2014 și a Regulamentului de urbanism aferent PUG în ceea ce privește încadrarea funcțională a imobilelor situate în Alba Iulia, înscrise în CF 107562 Alba Iulia – teren neîmprejmuit în suprafață de 4300 mp, CF nr. 112503 Alba Iulia nr. de parcelă 1100/2/1 – arabil în suprafață de 630 mp și CF nr. 112506 Alba Iulia nr. de parcelă 1100/2/2- arabil în suprafață de 28/ mp, formulată de Popescu Mircea Adrian și Buta Vasile Mircea prin avocat Stroie Simona

18.Proiect de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.D. pentru construire „LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA CUPLATA CU LOCUINȚĂ DE PE PARCELA ALĂTURATĂ ÎNSCRISĂ ÎN C.F. 119663, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDARE LA UTILITĂȚI” Municipiul ALBA IULIA, Str. URANUS nr. 25, Județul ALBA

19.Proiect de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.D. pentru construire „LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA CUPLATA CU LOCUINȚĂ DE PE PARCELA ALĂTURATĂ ÎNSCRISĂ ÎN C.F. 119662, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDARE LA UTILITĂȚI” Municipiul ALBA IULIA, Str. URANUS nr. 27, Județul ALBA

20.Proiect de hotărărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.Z. pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚE ÎN L3A, REALIZARE PARCELE ȘI TRAMĂ STRADALĂ” Municipiul Alba Iulia, Strada IZVORULUI, Nr. 42, Județul Alba

21.Proiect de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE CENTRU BALNEO MEDICAL, SALA FITNESS, RESTAURANT ȘI HOTEL

22.Proiect de hotărâre privind modiEcarea și completarea Hotărârii nr.523/20.12.2023 a Consiliului local cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a Spațiului nr.11 (fostul Centru de informare turistică), înscris în CF nr.119170-C8, cu suprafața utilă de 223 mp, situat în Municipiul Alba Iulia, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Ravelinului Sf. Mihail

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren cu o suprafață de maxim 4,00 mp., situat în Mun. Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, la intersecția străzilor Avram Iancu și Ardealului, pe trotuarul din zona D.P.C.E.P. și a unui teren cu o suprafață de maxim 4,00 mp., situat în Mun. Alba Iulia, pe trotuarul Bulevardului 1 Decembrie 1918 dintre Colegiul Național HCC și Facultatea de Teologie Ortodoxă, în vederea amplasării a câte unei tonete prefabricate pentru servirea de băuturi calde, sortimente de ceai și cafea

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă, a unui imobil (teren) în suprafață de 843 mp, situat în Municipiul Alba Iulia, str. București, nr. 16A, județul Alba

25.Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui imobil, proprietate publică a Municipiului Alba Iulia, precum și exprimarea acordului de către Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia pentru transmiterea unui obiectiv de investiție constând dintr-un număr de 15 unități locative situate în Municipiul Alba Iulia, strada Lalelelor, nr. 97 A, Bloc 2, jud. Alba, proprietate privată a statului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale

26.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia -domeniul public, a unor imobile înscrise în: CF nr.117349 în suprafaţă de 835 mp, CF nr.119379 în suprafață de 990 mp, CF nr.119377 în suprafață de 18 mp și CF nr.119744 în suprafață de 9 mp aferente străzilor Alexandru Ioan Cuza, nr.2B, 4B, 2C și Fabricilor aflate în proprietatea numitei PK TOPAZ S.R.L

27.Proiect de hotărâre privind la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 36/416 mp teren intravilan înscris în CF.nr.76948 -C1-U6 Alba Iulia cu nr.cad.76948- C1- U6 situat în Alba Iulia, str.Apulum nr.2, Bl.AC25, Ap.11, Jud. Alba în favoarea numiților Iviniș Danuț și soția Iviniș Liana Teodora

28.Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren și construcții) situat în Alba Iulia, str. Brândușei, nr. 50

29.Proiect de hotărâre privind la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului județului Alba a cotei de 1/3 din 920 mp suprafa de carte funciară (din măsurătorile topo 796 mp) teren intravilan înscris în CF.nr.73230 – Alba Iulia cu nr.topo.12/2/2 situat în Alba Iulia, Str. Livezi nr.1, Jud. Alba în favoarea numitei Obrejan Maria (fostă Bucur)

30.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare date – rectiEcare suprafață a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia

31.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia asupra unui imobil situat în Alba Iulia pe strada Spiru Haret

32.Diverse :
Raport nr. 292/03.01.2024 privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2023

Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-31 sunt inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia.

Art.4 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-31 au fost comunicate comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Art.5 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi însoţite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aSată în baza de date).

Art.6 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi.

Art.7 Prezenta dispoziție poate E contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Art.9 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art. 243(1) lit. ”e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ :

  • Primarului municipiului Alba Iulia
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
  • Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
  • Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro
  • Presa

Citește și:

The post 30 ianuarie: Ședință ordinară a Consiliului Local Alba Iulia appeared first on albapesurse.

Stirile Hit FM