REGULAMENT 1

CONCURS 1 Hit FM te trimite un weekend la munte! Intră pe pagina de Facebook Radio Hit FM Alba sau pe facebook.com/hitfm.ro și câștigă un weekend pentru două persoane la Popasul Regelui, pe Transalpina. Tot ce trebuie să faci este să dai Like și să distribui fotografia concursului pe profilul tău. Hit FM Alba, feel good music!

Regulament concururi HITFM ALBA

Perioada de desfăşurare a concursurilor: ianuarie – iulie 2019

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Concursurile sunt organizate de xon media SRL. denumita in continuare Organizator, pe site-ul www.hitfm.ro si postul de radio “HIT FM ALBA ”, post a carui licenta este detinuta de societatea mai sus mentionată

Concursurile se va desfasura conform prezentului regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania de catre Organizator.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.Hitfm.ro sau dupa anuntarea acestora pe postul radio HIT FM ALBA .

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei. Concursul se va desfasura pe website-ul www.hitfm.ro si pe radio HIT FM ALBA

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Concursurile se vor desfasura in zilele de luni pana vineri, incepand cu data de 15 ianuarie 2019 si pana la data de 30 decembrie 2019, inclusiv.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: HIT FM ALBA.

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Concursurile se vor desfasura in intervalul 15 ianuarie 2019 si pana la data de 30 decembrie 2019, pe site-ul www.hitfm.ro si pe radio HIT FM ALBA

Pentru a se inscrie in cursa pentru castigarea premiilor Campaniei, pe perioada desfasurarii acesteia, un participant va trebui sa aceseze sectiunea de concurs dedicata Campaniei de pe pagina web www.hitfm.ro si sa urmeze instructiunile .

In fiecare zi, de luni pana vineri, din totalul mesajelor inscrise la campanie, realizatorii emisiunii vor alege unul dintre mesajele inscrise la Campanie. Castigatorul va fi apelat si va intra in legatura directa pe HIT FM ALBA pentru a primi premiul, cu exceptia descalificarii in urma nerespectarii prezentului regulament. Pentru a fi validat ca fiind castigatorul premiului, participantul trebuie sa intre in legatura directa cu realizatorii emisiunii.

Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si reale. In caz contrar, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula respectiv si de a-l descalifica pe participant.

Organizatorul nu este responsabil pentru inscrierile incomplete sau cu erori. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat.

In vederea participarii la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de catre Organizator. Cu toate acestea, participantii vor suporta pe cont propriu cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Campanie si anuntarea castigatorilor, precum servicii de internet, telefonie, servicii radio, cheltuieli cu deplasarea la locul predarii premiilor, etc., precum si impozitul pe venit aplicabil, dupa caz, pentru premiile acordate.

Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniilor nu se mai afla in posesia Organizatorului, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Organizator si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament. Premiile nu pot fi cedate catre terti.

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

La concursuri poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data participarii la campanie. Nu pot participa angajatii Organizatorului, ai societatii Xon Media SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „HIT FM ALBA”) sau persoane din conducere ai sponsorilor care acorda pemiile. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, va retine de la castigator si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care castigatorul va castiga si un premiu bonus constand intr-un obiect, castigatorul va trebui sa depuna la Organizator impozitul pentru veniturile provenite din premii, reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care va fi virat de Organizator la bugetul de stat. Impozitul cu retinere la sursa este de 16% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a obiectului si suma de 600 de lei. Daca suma de 600 de lei este modificata in baza dispozitiilor legale in vigoare la momentul platii premiului, se va lua in considerare suma astfel modificata.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECŢIUNEA 9. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii premiilor vor fi desemnati de catre realizatorii emisiunii. Decizia lor este finala.

Castigatorii campaniei vor fi anuntati de catre Organizator pe www.hitfm.ro si pe radio HIT FM ALBA, urmand ca, ulterior, sa comunice o copie CI, in vederea confirmarii datelor declarate si indeplinirii formalitatilor de acordare a premiului. Refuzul de a prezenta o copie CI, reprezinta motiv de neacordare a premiului, fapt neimputabil Organizatorului.

Reprezentantul Organizatorilor va contacta castigatorul telefonic, in minim 5 zile lucratoare de la data castigarii.

Termenul maxim de acordare a premiilor este de 90 de zile lucratoare de la data castigarii premiului din cadrul Campaniei.

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

XON MEDIA S.R.L în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanţilor la această campanie în conformitate cu Legea 677/200.

– colectarea si prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la campanie si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate. Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare. In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Concursurile vor putea fi intrerupte in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.hitfm.ro sau radio HIT FM ALBA.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.hitfm.ro.

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.hitfm.ro.

Regulament concurs „HITFM ALBA Like and share” REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “HITFM ALBA Like & Share” Art. 1. Organizatorul Concursului 1.1. S.C. XON MEDIA S.R.L., cu sediul in Sebes, str. 24 Ianuarie nr. 5, jud. Alba, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J01/633/2015, C.U.I 34915253, Romania, denumit în continuare “Organizator”. 1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare “Regulament”, fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării campaniei, având obligația de a anunța publicul, pe pagina https://www.facebook.com/hitfm.ro/ sau pe www.hitfm.ro în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare. Art. 2. Durata și locul de desfășurare ale Concursului Concursul va avea loc începând cu data de 15 ianuarie 2019, pe pagina Facebook https://www.facebook.com/hitfm.ro/ și se va desfășura până la 01februarie 2018. Art. 3. Participanții și condițiile de participare 3.1. Concursul se adresează ascultatorilor dar si fanilor paginii Facebook https://www.facebook.com/hitfm.ro/ , persoane fizice, cetăteni români, peste 18 ani, cu domiciliul/resedința în judetul Alba , ce acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament, cu excepția angajaților Organizatorului și membrii familiilor acestora. Obiectivul Concursului este promovarea serviciilor im mediul online pentru pagina web hitfm.ro si pagina de facebook https://www.facebook.com/hitfm.ro/ . 3.2. Pentru a se înscrie în campanie, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: 1. a) Participanții trebuie să fie fani ai paginii https://www.facebook.com/hitfm.ro/ 2. b) Participanții trebuie să dea ”like” și ”share” fotografiei care anunță concursul 3. c) Participanții iau la cunoștință și acceptă Regulamentul Concursului 4. d) Participanții vor respecta prevederile prezentului Regulament precum și orice alte indicații date de Organizator în vederea desfășurării în condiții normale a Concursului. 3.3. În cazul în care, cei care sunt eligibili să participe sau cei care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.1. si 3.2. de mai sus, încalcă acest Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice formă de câștig dobândită de participant în urma prezentei campanii. 3.4. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. Art. 4. Modul de desfașurare a Concursului 4.1. Pentru a participa la Concurs, participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din prezentul Regulament trebuie să fie fani ai paginii Facebook https://www.facebook.com/hitfm.ro/ și să dea ”like” și ”share” fotografiei care anunță concursul. 4.2. Va fi considerat valid participantul care îndeplinește condițiile de la art 3.1. 4.3. Căștigătorul va fi extras prin tragere la sorți pe 01 februarie 2019. Tragerea va fi live pe facebook si pe frecventele Hit Fm Alba. 4.4. Validarea câștigătorilor se face de către reprezentantul SC XON MEDIA SRL prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art 3. La finalul promoției va fi extras, prin tragere la sorți, câștigătorul premiului va Castiga un weekend la munte pentru doua persoane la Popasul Regelui Transalpina Participantul extras va fi anunțat printr-un mesaj transmis pe radio Hit Fm Alba si postat pe Facebook de către organizator, după data extragerii. Pentru validare, câștigătorul va comunica datele personale reprezentantului SC XON MEDIA SRL . Câstigătorul se va programa personal sau telefonic, sunand la numarul centrului: 0766886886, de luni-vineri intre orele 09:00-18:00.Beneficiarul direct al premiului va fi anunțat de către câștigător în momentul comunicării datelor . Art. 5. Premiul Concursului 5.1. În cadrul prezentului Concurs se va acorda urmatorul premiu: Un weekend la munte pentru doua persoane la Popasul Regelui Transalpina conform art. 4 al Regulamentului. 5.2. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte Premii și nici nu se poate acorda contravaloarea sa în bani. În cazul refuzului sau imposibilității vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu, sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, participantul câștigător va pierde dreptul de atribuire a Premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul va repeta tragerea la sorți. Art. 6. Acordarea Premiului prin tragere la sorți și validarea câștigătorului Promoției 6.1. Premiul va fi acordat dupa încheierea concursului, după stabilirea modalității de programare, în termenii conveniți de comun acord între Organizator și câștigător, câștigătorul fiind anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook de către SC XON MEDIA SRL după această dată, privind câștigarea Concursului. 6.4. Câștigătorul poate revendica premiul în termen de 10 zile calendaristice de la anunțarea rezultatului extragerii. În cazul în care acest termen este depășit, se va repeta tragerea la sorți. 6.5. Acordarea Premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs implică acordul ca numele câștigătorului să fie publicat pe pagina Facebook https://www.facebook.com/hitfm.ro/ . 6.6. Participanții care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câștigător, nu au dreptul de a solicita, prin nici un mijloc, atribuirea Premiului. 6.7. Reclamațiile referitoare la premiile câștigate, ulterioare momentului acordării premiilor, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului. 6.8. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. Art. 7. Regulamentul Concursului 7.1. Regulamentul Promoției este disponibil oricărui solicitant pe pagina www.hitfm.ro 7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a Promoției în orice moment de desfășurare a acesteia și/sau schimbarea regulilor de participare și/sau a premiului acordat. Astfel de modificari vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare. Art. 8. Litigii În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și Participanți, acestea vor fi soluționate doar pe cale amiabilă. Platforma Media Alba,
arie de acoperire tot județul Alba .